Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Toch kan het mogelijk zijn dat de vermelde informatie inmiddels achterhaald, onvolledig of onjuist is.

Indien u als gebruiker informatie aantreft die inmiddels achterhaald, onvolledig of onjuist is stellen we het op prijs indien u ons daarvan op de hoogte stelt via een e-mail aan info@BrainsLab.nl

BrainsLab is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Teksten en/of grafische voorstellingen van deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming BrainsLab, of andere rechthebbenden worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

Copyright ©

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BrainsLab.